Κ Ο Ρ Ω Ν Ο Ι Ο Σ

ή τι χωράει μέσα του ένα σημαίνον

ΚΟΡΩΝΙΣ
ΚΡΟΝΟΣ
ΚΡΟΝΙΟΣ
ΚΡΟΝΙΝ
ΚΡΟΝ – ΝΟΣΟΣ ΚΡΟΝ
ΙΣΚΙΟΣ
ΣΚΙΩΝ
ΣΚΙ
ΣΚΙΝΟ
ΣΚΙΝΟΣ
ΣΚΟΙΝΙ
ΣΚΡΙΝΙΟ
ΣΙΚ
ΣΙΩΝ
ΟΡΚΟΣ
ΟΡΚΟΙ
ΟΡΝΙΣ
ΟΡΝΙΟ
ΟΝΟΣ
ΟΡΝΟΣ
ΟΡΟΣ
ΟΡΙΟ
ΟΡΩ – ΟΡΩΝ
ΡΙΟ
ΡΙΣ – ΡΙΝΟΣ
ΡΙΝΙ
ΡΙΝΙΚΟΣ
ΩΡΙΟΣ
ΩΣΙΣ
ΩΣ
ΠΩΣ
ΠΏΣ
ΡΩ
ΡΩ
ΡΩΣΟΙ
ΡΩΣΙΚΟ – ΡΩΣΙΚΟΝ
ΡΟΡΙ
ΣΙΡΟΚΟΣ
ΙΡΟΚΟ
΄ΙΟΣ
ΙΣ – ΙΝΟΣ
ΙΝΩΣΙΣ
ΚΙΟΣ
ΚΝΟΡ
ΚΟΡΙΝ
ΚΡΙΣ
ΚΡΟΣΙ
ΚΡΟΣΣΟΣ – ΚΡΟΣΣΟΙ – ΚΡΟΣΣΩΝ
ΚΡΙΟΣ
ΚΡΟΚΟΣ
ΚΡΟΚΙ
ΚΩΣ
ΚΩΝΟΣ
ΚΩΝΙΚΟΣ
ΚΟΝΙΣ
ΣΚΟΙΝΙ
ΣΟΚΙΝ
ΣΟΡΙΝ
ΣΟΡΙ
ΙΟΝ
ΙΌΣ
ΙΣΟ
ΙΣΏ
ΙΣΩΣ
ΙΣΟΣ
ΙΣΟΝ
ΟΣΙΟΣ
ΟΣΙΟ
ΟΣΙΩΝ
ΣΙ
ΣΟΣ
ΩΣΙΝ – ΩΣΙΣ
ΚΡΙΝΟΣ
ΚΡΙΝΙΟΝ
ΚΡΙΝΙΩ
ΚΡΙΝΙΣ
ΚΡΙΝΙΟΣ
ΚΡΙΝΙΩΝ
ΙΝΩ
ΙΩ
ΙΩΝ
ΙΩΝΙΣ
ΙΩΝΙΚΟΣ – ΙΩΝΙΚΟ
ΚΙΩΝ – ΚΙΟΝΟΣ
ΚΝΙΣΑ
ΚΝΩΣΣΟΣ
ΚΙΡΣΟΣ
ΝΊΟ
ΝΊΟΣ
ΝΙΟΣ
ΝΙΣ
ΝΟΟΣ
ΝΟΝΟΣ
ΝΩΡΙΣ
ΝΟΣΟΣ
ΝΟΣΩ
ΝΟΣΩΝ
ΡΙΚΝΟΣ
ΡΙΝΟΣ
ΡΟΚ
ΡΟΪ
ΡΟΝΙΝ
ΣΚΟΡ
ΣΚΟΡΟΣ
ΣΟΙ
ΣΟΪ
ΣΟΚ
ΣΟΚΙΝ
ΟΙ
‘ΟΙ
ΟΪ
ΟΣΩ
ΣΟΣ
ΣΩ – ΣΟ
ΣΚΙΡΩΝ
ΣΚΙΡΩΝΙΣ
ΣΟΡΌΣ
ΣΌΡΟΣ
ΣΩΡΟΣ
ΩΟΝ
ΟΙΚΟΣ
ΟΙΝΟΣ
ΚΣΙΝΟΣ
ΚΙΡ
ΚΟΙΝΟ
ΚΟΙΝΟΣ
ΚΟΙΝΩΣ
ΚΡΟΙΣΟΣ – ΚΡΟΙΣΟΝ
ΊΡΟΣ
ΊΡΟΣ
ΙΡΌΣ
ΙΣΙΣ
ΟΣΙΡΙΣ
ΩΡΟΣ
ΩΡΙΩΝ – ΩΡΙΟΝΟΣ
ΟΙΩΝΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΚΡΙΣΙΣ
ΚΡΙΝΩ
ΚΟΡΙΟΣ
ΚΙΝΩ
ΝΙΚΩ
ΣΙΟΡ
ΩΝΙΑ
ΡΟΝΙΆ
ΚΡΟΝΙΩΝ  ο Δίας)
ΣΤΟΡΙ
ΣΤΟΡΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΙΣΤΩΡ
ΙΣΤΟΣ
ΣΑ
ΣΟΝ
ΣΟΙ
ΙΝΑ
ΟΡΣΙΝΙ
ΡΟΣΙΝΙ
ΣΙΝΊ

Υπόδειγμα λειτουργίας της γραφής, των γραμμάτων, του ήχου και των ήχων μιας λέξης στην ποίηση, τη μουσική, το ασυνείδητο, την ψυχανάλυση και τη γλωσσολογία.
Και δεν επεκτείναμε τους αναγραμματισμούς και τα ακούσματα στο πεδίο της ομοηχίας (ι=η=υ=ει=οι=υι), που θα πολλαπλασίαζε τις συνηχήσεις, τις παρηχήσεις, τις αντηχήσεις και λοιπές αρμονικές της αισθητηριακής, εγκεφαλικής και ψυχικής ακρόασης του σημαίνοντος “κορωνοϊός” (π.χ. ΥΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΚΟΙΝΟ, ΚΗΡΟΣ, ΚΡΥΟ, ΚΥΡΙΟΣ, ΚΥΡΟΣ, ΚΥΡΟΣ, ΣΚΥΡΟΣ, ΣΥΡΟΣ, ΣΥΡΙΟΣ, ΕΙΚΟΣ, ΕΙΚΩΝ, ΟΝΕΙΡΟ, ΡΥΣΗ, ΡΥΣΙΣ…….).
(Έμπνευση ενός μεσημεριού στο σπίτι. Μερικές ακόμη λέξεις που μου ήρθαν σε άσχετη στιγμή, πιθανόν δεν τις έχω καταγράψει εδώ.)